Regulamin obowiązujący na terenie Campingu Mąkowary

Goście przebywający w domkach letniskowych, boksach Camperowych, boksach namiotowych, polu namiotowym i na terenie Campingu Mąkowary proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

Do korzystania z domków letniskowych, boksów Camperowych, boksów namiotowych i pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Campingu Mąkowary oraz posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).

Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. Można przyjechać w godzinach wcześniejszych i przebywać na terenie ośrodka.

Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu wpłaconej kwoty. W momencie rezygnacji gościa z pobytu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 

Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz.10:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50% ceny za ostatnia dobę.

W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w Recepcji.

Obowiązuje kaucja w wysokości 150 zł/domek,ktura jest wpłacana po przyjeździe i zostanie zwrócona po rozliczeniu mediów i usług dodatkowych w dniu wyjazdu.

Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie przez pracownika i odbierane przy wyjeździe przez pracownika. Domek powinien być oddany w stanie nieodbigający rażąco pod względem czystości niż w dniu zameldowania, jeżeli stan czystości domku w momęcie odbioru będzie rażąco inny zostanie pobrana opłata w wysokości 50,00 zł za dodatkowe sprzątanie, szczególną uwagę zwracamy na opróżnianie śmietników i wyczyszczenie grilla.Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika. Zabrania się wynoszenia kocy służących do okrycia poza domek letniskowy oraz leżaków będących na stanie domku letniskowego w rejon miejsc do ogniskowania ( częstym przypadkiem są wypalenia dziur w leżakach i kocach przez spadające iskry z ogniska)

Wynajmujący FHU ELPAL ma prawo do odwołania rezerwacji przed przyjazdem gosci bez podania przyczyn, jedocześnie zobowiązuje się do zwrotu w całości wpłaconego zadatku za wynajem domków.

Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.

W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie pracownika Recepcji, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg aktualnych średnich cen lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu. Jeżeli kwota nie zostanie uregulowana w dniu wyjazdu zostanie potrącona z wpłaconej kaucji za domek, lub zostanie wystawiona faktura VAT za powstałą szkodę na osobę wynajmującą.

W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, kierownictwo zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

Obowiązuje cisza nocna:
- od niedzieli do czwartku w godzinach 23:00-8:00,
- w piątek i sobotę w godzinach 24:00- 8:00.

Za rzeczy pozostawione w domkach campingowych nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku letniskowego.

Przebywanie psów na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na plaże oraz ich kompanię na kompielisku, do kąpieli zwierząt są wyznaczone miejsca.

Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka CAMPING MĄKOWARY nieodpłatnie, bezwględnie zakazuje się parkowania pojazdów w miejscach nie wskazanych przez obsługę ośrodka.

Nie ponosimy odpowiedzialnośćI za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie jest parkingiem niestrzeżonym, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym fakcie i żądania podjęcia środków zaradczych.

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, palenie grilla i uzywanie ognia otwartego, złamanie zakazu skutkuje naliczeniem kary w wysokości 300,00 zł.

Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno wzniecać otwartego ognia na tarasach domków i w ich otoczeniu, nie wolno używać grilla na tarasie domku,nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I przeczytanie instrukcji jak się je użytkuje.

Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Recepcji.

Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

Informacje dotyczące RODO

 1. Czym jest RODO np.: RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe
  1. Firma Handlowo Usługowa ELPAL Renata Derkacz ul. nadrzeczna 2a/3, 78-520 Złocieniec NIP:2530002019 może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i że pozyskujesz te dane od klientów.
  2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży(umowa najmu).
  3. Firma Handlowo Usługowa Elpal Renata Derkacz ul. nadrzeczna 2a/3, 78-520 Złocieniec jest administratorem tych danych osobowych.
  4. Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony.
  5. Informujemy o prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Gość dokonująca rezerwacji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Firma Handlowo Usługowa Elpal Renata Derkacz ul. Nadrzeczna 2a/3, 78-520 Złocieniec zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Gościa/osoby rezerwującej i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych, jako firma świadcząca usługi rezerwacji nie możemy wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maj 2018r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Kierownictwo "CAMPING MĄKOWARY"