REGULAMINREGULAMIN OŚRODKA "CAMPING MĄKOWARY"

 

 

 REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH NA "CAMPINGU MĄKOWARY"

Goście przebywający w domkach letniskowych, boksach Camperowych, namiotowych i na terenie Campingu Mąkowary proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

Do korzystania z domków letniskowych, boksów Camperowych i namiotowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Campingu Mąkowary oraz posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. Można przyjechać w godzinach wcześniejszych i przebywać na terenie ośrodka.

Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. W momencie rezygnacji gości z pobytu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 

Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz.10:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50% ceny za ostatnia dobę.

Obowiązuje kaucja w wysokości 150 zł/domek, która zostanie zwrócona po rozliczeniu mediów i usług dodatkowych w dniu wyjazdu.

Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika. Domek powinien być oddany w stanie nieodbigający rażąco pod względem czystości niż w dniu zameldowania, jeżeli stan czystości domku w momęcie odbioru będzie rażąco inny zostanie pobrana opłata w wysokości 50,00 zł za dodatkowe sprzątanie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika.

Wynajmujący FHU ELPAL ma prawo do odwołania rezerwacji przed przyjazdem gosci bez podania przyczyn, jedocześnie zobowiązuje się do zwrotu w całości wpłaconego zadatku za wynajem domków.

Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.

W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie pracownika Recepcji, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, kierownictwo zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

Obowiązuje cisza nocna:
- od niedzieli do czwartku w godzinach 22:00-8:00,
- w piątek i sobotę w godzinach 0:00- 9:00.

W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w Recepcji.

Za rzeczy pozostawione w domkach campingowych nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku letniskowego.

Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka.

Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka CAMPING MĄKOWARY nieodpłatnie, bezwględnie zakazuje się parkowania pojazdów w miejscach nie wskazanych przez obsługę ośrodka.

Nie ponosimy odpowiedzialnośćI za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie jest parkingiem niestrzeżonym, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym fakcie i żądania podjęcia środków zaradczych.

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, palenie grilla i uzywanie ognia otwartego, złamanie zakazu skutkuje naliczeniem kary w wysokości 150,00 zł.

Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno wzniecać otwartego ognia na tarasach domków i w ich otoczeniu, nie wolno używać grilla na tarasie domku,nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe (poza sprzętem będącym na wyposażeniu domku letniskowego).

Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I przeczytanie instrukcji jak się je użytkuje.

Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Recepcji, lub pod numerem telefonu +48 508228742

Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Kierownictwo "CAMPING MĄKOWARY"